За нас

„ГАЗМОНТАЖ ИНЖЕНЕРИНГ РЗ” ЕООД е създадена през 2006г. с адрес: гр. Разград, Западна промишлена зона
ул. “Балчик” 22 и предмет на дейност: строително-ремонтна и монтажна дейност в сферата на промишленото и гражданското строителство, проектиране, изграждане и ремонт на газови, отоплителни, ВИК и електро инсталации и съоръжения с промишлено и битово предназначение, извършване на консултантски услуги в областта на строителството и газифицирането.

ЦЕЛИ И МИСИЯ

Новата бизнес култура, която се развива бързо и динамично в целия свят има една основна характеристика – абсолютно и непрекъснато ангажиране с пълното задоволяване на клиента. А удовлетворени клиенти означава по-добър имидж и икономически резултати, означава по-добро бъдеще, каквато е нашата стратегическа цел.

Мисията на фирмата е да предложи на своите клиенти висококачествено изпълнение на услуги, като съчетае бързина, организираност и качество, изпълнено при пълно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд. Ето защо и занапред ръководството на фирмата ще се старае да запази и усъвършенства вътрешно-фирмената си култура и отношение към клиента.

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ

Предмет на дейност на „ГАЗМОНТАЖ ИНЖЕНЕРИНГ РЗ” ЕООД е:

  • Изграждане, реконструкция и ремонт на сгради и съоръжения
  • Монтаж, реконструкция и поддръжка на газови съоръжения, отоплителни, електро, водопроводни, котелни и парни инсталации

„ГАЗМОНТАЖ ИНЖЕНЕРИНГ РЗ” ЕООД е вписана в Централния професионален регистър на строителите.

Фирмата осигурява гаранционен срок за извършените от нея доставки, ремонтни и монтажни работи. След изтичане на гаранционният срок, предлагаме извънгаранционен сервиз и абонаментно обслужване.

Фирмата е официален представител на:

МАТЕРИАЛНА БАЗА И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

“ГАЗМОНТАЖ ИНЖЕНЕРИНГ РЗ” ЕООД разполага със собствена складова и производствена база, оборудвани с необходимата техника за осъществяване на дейността си. В складовата ни база винаги поддържаме наличност от материали, съоръжения и резервни части, като по този начин сме в състояние да реагираме незабавно по отстраняването на внезапно възникнал проблем.

Фирмата разполага със собствени лекотоварни и сервизни автомобили. Осигурена е нужната мобилност на нашите специалисти. Вложените на обектите съоръжения, материали и консумативи са придружени със Сертификати за качество и Декларации за съответствие.

Работниците и служителите са с необходимата правоспособност и актуални и заверени документи. Фирмата извършва необходимите изпитания, издава документи за приемане на обекта от оторизирани органи и въвеждане в експлоатация.